ประถมศึกษาปีที่ 3
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     hgmiakp

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
5zhpoq5

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     6ym566b
ป.3/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     estkcso
ป.3/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     vg4qxzl
ป.3/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     pxqfvsb
ป.3/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     aryscju

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์วิชาวิทยาศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  wqsr72j
ป.3/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  m2k5lok
ป.3/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  4lrr5uj
ป.3/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  jus57sj
ป.3/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  m6zw3ak

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาไทย
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  o45iclf
ป.3/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  ozlpqqn
ป.3/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  ufl3zrx
ป.3/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  xzxc5ss
ป.3/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  yxmxnim

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสุขศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน  sxmzizz


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1  รหัสเข้าเรียน   
gosb534
ป.3/2  รหัสเข้าเรียน   br3p4jx
ป.3/3  รหัสเข้าเรียน   2iewnvh
ป.3/4  รหัสเข้าเรียน   o22hmjb
ป.3/5  รหัสเข้าเรียน   qvxm2py
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาประวัติศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1  รหัสเข้าเรียน   
yzenycm
ป.3/2  รหัสเข้าเรียน   zdsi3vf
ป.3/3  รหัสเข้าเรียน   bmp4ozh
ป.3/4  รหัสเข้าเรียน   ohrelca
ป.3/5  รหัสเข้าเรียน   j5b2gxf
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาคณิตศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.3/1  รหัสเข้าเรียน   
enxa341
ป.3/2  รหัสเข้าเรียน   lufv7w5
ป.3/3  รหัสเข้าเรียน   fpmzrcc
ป.3/4  รหัสเข้าเรียน   drysyri
ป.3/5  รหัสเข้าเรียน   rd3fdpw
 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์