ประถมศึกษาปีที่ 4
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     aulxzq2

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์


ภาษาไทย
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     
yaa65o7
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     ga6bvr5
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     c5r6t7o
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     u4bmpgf
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     3e6xd7t

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชานาฏศิลป์

google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     im27ttt

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์วิชาวิทยาศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
php6tot

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  jdnewxm
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  w5tlake
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  vvmp4ut
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  l42ohau
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  tobdglg

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาแนะแนว
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  fqt3rgk
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  3imrmdc
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  omaizf2
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  37v25tf
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  xhq72sn

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสุขศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  szboakz
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  jylxrr5
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  5k3n5d3
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  aqtunbo
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  jxtp34s

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาคณิตศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  d4wruy6
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  k3hnxuy
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  2ctyhfn
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  btjhwno
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  d5sqaox

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  ljl7xse
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  orj2waj
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  tsdkazn
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  zlhal6z
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  bu2vrn2

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาเทคโนโลยี(วิทยากรคำนวณ)
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
oru5WOW

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชาภาษาอังกฤษ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.4/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     
72nfjx5
ป.4/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     3gz6deq
ป.4/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     6pk76jm
ป.4/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     aio7hpa
ป.4/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     unz6zr7

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์