ประถมศึกษาปีที่ 5
วิชาภาษาไทย
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     uu2il55

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชานาฏศิลป์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     dxkbipx 

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1  รหัสเข้าชั้นเรียน     tn4reax 
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     27qk6rq
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     n5w6cjo
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     x2na3cg 
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     a2n7y7l


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     oklzpwo
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     sv3fgel
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     p2rzzpy
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     usfmhcq
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     ulqdaur

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์


วิชาประวัติศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  v4djix6
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  ezezx2c
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  djg22v3
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  qed53tg
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  vqsx3er


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์

วิชาคณิตศาสตร์
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  6hz7tid
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  ujee6pi
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  v4q6bqf
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  qk565gx
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  vftgn7k

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1 รหัสเข้าชั้นเรียน  kxavl4j
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน  b6wbwq5
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน  iclubrk
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน  f5j7nag
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน  qz4yebh

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

 รหัสเข้าชั้นเรียน  d5vfc7p

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาภาษาอังกฤษ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1 รหัสเข้าชั้นเรียน     jg3glkt
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     nukvnnm
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     qh7dn5w
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     ta4w55j
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     ut744x4

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสุขศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1  รหัสเข้าชั้นเรียน     4himpey
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     acim6dw
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     7t52px5
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     rozpjob
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     pqaoga5

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาแนะแนว
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ป.5/1  รหัสเข้าชั้นเรียน    ovnfqnv
ป.5/2 รหัสเข้าชั้นเรียน     wlfcgsg
ป.5/3 รหัสเข้าชั้นเรียน     caowj2c
ป.5/4 รหัสเข้าชั้นเรียน     5hwn3o4
ป.5/5 รหัสเข้าชั้นเรียน     dc3iu7i

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาเทคโนโลยี(วิทยากรคำนวณ)
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

 รหัสเข้าชั้นเรียน     76dekkk


สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์