มัธยมศึกษาปีที่1
วิชาพลศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
xmdujbo

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาสุขศึกษา
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ม.1/1รหัสเข้าชั้นเรียน     
6sp6sa7
ม.1/2รหัสเข้าชั้นเรียน     ox3xmcc
ม.1/3รหัสเข้าชั้นเรียน     wwnhgi3
ม.1/4รหัสเข้าชั้นเรียน     wwnhgi3

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาดนตรี
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ม.1/1รหัสเข้าชั้นเรียน     
uvs27km
ม.1/2รหัสเข้าชั้นเรียน     kgmbg57
ม.1/3รหัสเข้าชั้นเรียน     vbca6we
ม.1/4รหัสเข้าชั้นเรียน     tofxyxz

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาแนะแนว
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
lo6ar2f

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาศิลปะ
google classroom 
>>>https://classroom.google.com/  <<<

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

รหัสเข้าชั้นเรียน     
auwinz2

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้

มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาวิทยาศาสตร์
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้องม.1/1 รหัสเข้าเรียน    vam2ndb
ห้องม.1/2 รหัสเข้าเรียน    cthzbtr
ห้องม.1/3 รหัสเข้าเรียน    zzwifxp

ห้องม.1/4 รหัสเข้าเรียน    eohar5z

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์
วิชาการงานอาชีพ
สำหรับเข้าเรียนใน google classroom 
>>>https://classroom.google.com/

เลือกเข้าร่วมชั้นเรียน

ห้องม.1/1 รหัสเข้าเรียน    
w6ohsaf
ห้องม.1/2 รหัสเข้าเรียน    mxvkbdo
ห้องม.1/3 รหัสเข้าเรียน    bjh6b4c
ห้องม.1/4 รหัสเข้าเรียน    fzucnwh

สามารถใช้สมาร์ทโพนโหลดแอปได้หรือจะเข้าที่เว็บไซต์ google classroom เพิ่อเข้าไปเรียนได้
มีทั้งแอนดรอย และ เพลยสโตร์