ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  
ระดับชั้นปี จำนวนนักเรียน(คน)
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่1 125
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่2 128
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 156
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 166
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 167
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 153
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่5 179
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 166
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 149
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 131
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 129
รวมนักเรียนทั้งหมด 1649

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563