คณะผู้บริหาร

จ่าสิบเอกสมเกียรติ ดาสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายนิมิต ลิลา
รองผู้อำนวยการบริหารงบประมาณ

นายคอมคิด พรมแสง
รองผู้อำนวยการบริหารวิชาการ

นายธีระศักดิ์ กลางนอก
รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป