ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวรัตมณี เสนีกาญจน์
ครู คศ.2

นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางจรรยาวัฒน์ บุญเพ็ญ
ครู คศ.2

นางสุพรรณี อ่อนจาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวจิรประภา วางาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสยาม ทัพสมบัติ
ครู คศ.1

นางสาววิภาวรรณ บุญยอ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนงเยาว์ กันทะตั๋น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1