ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางสาวอรพรรณ ภูกันหา
ครู คศ.1

นางสาวจริยนุช ธิการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมลธิดา นนท์อาสา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสมสิริ สีสมมา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรทิพา เอ็นดู
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิศมัย จันทร์เลื่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกนริทร์ กิ่งจันมน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางภิญโญ ลักษณะวิลาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวฟ้าอรุณ แก้วชาวนา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4