ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางบุญชอบ สิงสุข
ครู คศ.3

นางสาวสุปราณี ชินโฮง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางอารยาพร เกื้อหนุน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายศิริชัย อินทรสังขนาวิน
ครู คศ.2

นางประภากร โรจน์กิรติการ
ครู คศ.3

นางสาวแคทชรีญา โคตะสิน
ครู คศ.2

นางกนิษฐา แสงอายุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอาภาภรณ์ บัวงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3