ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางสาวพัชรี ปัดชาพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเมทินี ศรสันต์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอรวรรณ กลัมภากร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนัชรัญ เพชรภรัณยู
ครู คศ.3

นางอุบล อินพักทัน
ครู คศ.2

นายปรีชา รินชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรพนา พุ่มพวง
ครู คศ.2