ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวเพ็ญวิภา คำเต็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายณัฐกิตศักดิ์ โสภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางจรูญ ไหทองทวีสุข
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวาสนา รังสร้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายจิรศักดิ์ เบ้าหนองบัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวมณีรัตน์ หมู่ผึ้ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

น.ส.ดาราวรรณ ศรีสาพันธ์
ครู คศ.2