ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางวราภรณ์ แดงนอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางรัชนี นรสิงห์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวรัชนี พลอยพานิช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวยุวนิจ เสือไพรงาม
ครูผู้ช่วย

นายณภัทรพงศ์ ช่างดี
ครู คศ.2

นางณัฐยา สุภาพ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1