ครูสายชั้นมัธยม

นางสาวกฤติยา ป้องปิด
ครู คศ.2
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ว่าที่ร.ต.กฤษฎิ์ พชรการัณยภาส
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวอัจฉราพรรณ วัลลิภะคะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางวิจิตรา เหล่าจันอัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอภิชาติ ทองก้านเหลือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวดาวเรือง มาตย์คำสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางเขมณัฎฐ์ พัชรเจริญวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวธันยาภรณ์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวประภาสิริ ส่งระยับปานนท์
ครู คศ.2

นางสาววาทิตยา กระแสร์นาค
ครู คศ.1

นายธัชพล แก่นสำโรง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวน้ำทิพย์ เปรมปรู
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายเวชกุล สินเจริญ
ครู คศ.2

นายปพนวิช รุ่งเจริญ
ครู คศ.2

นายติณณ์กฤตย์ เมืองหนึ่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวทัศนีย์ สุขศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพิชญา แตงสุวรรณ
ครูผู้ช่วย