ครูสายชั้นอนุบาล1

นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางธนนัล เดชสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสิริกร วองวิสส์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

ว่าที่ร.ต.หญิงปภัสสร แก้วกิริยา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางจรรยพร ทองถาวรวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1