ครูสายชั้นอนุบาล2

ว่าที่ รต.หญิงกาญจลักษณ์ ด้วงกิ่ม
ครู คศ.2

นางพรเพ็ญ พานิชรัมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางนฤมล วาระสิทธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางกวิสรา ทิบุญมี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวกรรณิการ์ อิงเอนุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2